KVKK

Umkar Sünger Poliüretan Ticaret Ltd. Şti. (bundan böyle “Umkar Sünger” olarak ifade edilecektir) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

Aydınlatma Metni, Umkar Sünger tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Umkar Sünger Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin internet adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Tanımlar:

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Veri Sorumlusu: Umkar Sünger Poliüretan Ticaret Ltd. Şti.’ni

Umkar Sünger olarak; ürün veya hizmet alıcısı(müşterilerimiz), potansiyel ürün veya hizmet alıcısı(potansiyel müşterilerimiz), çalışan adaylarımız, çalışanlarımız, şirket hissedarımız, şirket yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçiler, iş ortakları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ile 3. kişiler ile ilgili uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması, işlenmesi ve imhası konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz. Şirketimiz ile ürün veya hizmet alıcısı(müşterilerimiz), potansiyel ürün veya hizmet alıcısı(potansiyel müşterilerimiz) sıfatları ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

 

 1. İşlenen Kişisel veriler ve İşlenme Amacı:

İşlenen Kişisel verileriniz, Kimlik(Adı, Soyadı, İmza, TC Kimlik No), İletişim(Adres, E-Posta, Telefon Numarası, Faks Numarası), Hukuki İşlem(Sözleşmeler, Dava ve İcra Dosyalarındaki Bilgiler, İhtarname), Müşteri İşlem(Fatura, Çek-Senet Bilgileri), Fiziksel Mekan Güvenliği(Kamera kayıtları), Finans(Banka Bilgileri, IBAN Numarası) ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere bunun gibi bir kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir sizi tanımlayan veri ve bilgileri ifade etmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda detayları ile belirtilmiş amaçlar kapsamında işlenebilir.

 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Taleplerinizin Değerlendirilmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
 • Reklam / Kampanya /Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Şirket içi operasyonel faaliyetlerimizin yürütülebilmesi,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Talep ve Şikayetlerin Takibi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,

6098 sayılı Borçlar Kanunu,

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

5/2-a - Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

5/2-c - Bir sözleşmenin kurulması ve ya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

5/2-ç - Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

5/2-e - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

5/2-f - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz iş bu aydınlatma metninin 1. maddesinde belirtilen işlenme amaçlarının yerine getirilmesi için metnin 2. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; ilgili kişi tarafından form doldurulması, sözleşme imzalanması, irsaliye düzenlenmesi, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, şirketimizin ziyaret edilmesi yöntemleriyle, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Umkar Sünger, tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları kapsamında ve işbu dokümanda belirtilen Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Taleplerinizin Değerlendirilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya /Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Şirket içi operasyonel faaliyetlerimizin yürütülebilmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi amaçları ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle aşağıda belirtilen 3. kişi ve kurumlara aktarılabilecektir.

o Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri,

o Tedarikçiler,

o Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları,

o Hissedarlar,

o İş Ortakları

Yurtdışına Veri Aktarımı: Umkar Sünger, tarafından kişisel verileriniz, KVK Kanunun 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

 1. Verilerin Saklanması ve Silinmesi:

Umkar Sünger, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Veri Sahibi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

•        Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•        Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•        KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.umkar.com internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Çalıkhalil Mah. 31. Sok. No:3 Nilüfer/BURSA” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla, umkarsunger@hs05.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da info@umkar.com adresine elektronik posta olarak iletebilirsiniz.

Umkar Sünger talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,

Başvuru için : Veri Sahibi Başvuru Formumuzu doldurunuz. 
 

Umkar Sünger Poliüretan Ticaret Ltd. Şti.

Adres

:

Çalıkhalil Mah. 31. Sok. No:3 Nilüfer/BURSA

Telefon

:

+90 224 482 48 84

Kep Adresi

:

umkarsunger@hs05.kep.tr

E-Posta

:

info@umkar.com